Obec Služátky

Nové fotografie

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Služátky 15. 8. 2017

Úvodní strana » Úřední deska » Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Služátky 15. 8. 2017

Výpis je zde, úplný zápis v příloze.

1. Obecní veselice Starosta informoval členy ZO o přípravě plánované obecní veselice, která se bude konat 25. 8. 2017 – vedle již vyvěšených plakátů, budou do každé rodiny doručeny též osobní pozvánky, bude připraveno občerstvení, přijít může kdokoliv (cizí si uhradí jídlo a pití), hudba Lesanka, ve čtvrtek 24. 8. 2017 v 18,00 hod. – brigáda – stavění stanů, podia, obsluhu spolu s obcí zajistí členové SDH. Zastupitelstvo schvaluje konání obecní veselice 25. 8. 2017, včetně organizačních záležitostí s tímto spojených.

2. Návrhy směny, prodeje a výkupy obecních pozemků. Starosta informoval členy ZO, že nechal zaměřit pozemky, které těsně souvisí s pozemkem č. p. 241/4 v současné zástavbě rodinnými domy. Skutečná výměra části parcel č. 542/4 a 252/11 bude upřesněna po vyhotovení geometrického plánu dle zaměření. Dále informoval, že v rámci uvedení vlastnictví pozemků na právní stav nechal zaměřit místní komunikaci mezi domky nad OÚ, která se částečně nachází na soukromých pozemcích a dále část navazujícího pozemku nad studnou. Po zaměření vzniknou nové parcely, které budou vypořádány se sousedními vlastníky směnou prodejem nebo koupí dle výměr uvedených v geometrickém plánu. Skutečné výměry stávajících a nových parcel budou upřesněny po vyhotovení geometrického plánu dle zaměření a dále bude zveřejněn záměr prodeje popř. směny obecních pozemků. ZO schvaluje zveřejnění záměru na prodej, popř. směnu obecních pozemků v rámci uvedení na právní stav vlastnictví pozemků pod obecní komunikací – výměry budou uvedeny dle GP.

3. Udělení znaku a vlajky Starosta informoval členy ZO, že jsme obdrželi rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny, že návrhy obecního znaku a vlajky byly schváleny. K tomuto jsme obdrželi nabídku firmy Alerion na zhotovení smaltovaných oválů se znakem obce a pořízení vlajek a dalších upomínkových předmětů. Grafické soubory si musíme zajistit sami. Dále by bylo hezké slavnostně seznámit občany s těmito obecními symboly, zároveň s jejich vysvěcením, např. při posvícenské slavnosti.

  1. 3 ks oválných smaltovaných znaků (z toho 1 ks na budovu OÚ a 2 ks s vítacím textem před obec),
  2. 2 ks polyesterových vlajek (síťotisk),
  3. drobných upomínkových předmětů se znakem obce.

4. Pořízení kontejnerů na posypový materiál a nákup menšího párty stanu. Někteří občané vznesli požadavek pro zlepšení sjízdnosti v zimních měsících na umístění kontejnerů s posypovým materiálem. Starosta informoval, že kontejner s otvorem na posypový materiál stojí kolem 5 tis. Kč. Dále byl vznesen požadavek na nákup menšího párty stanu, např. pro kapelu při obecních slavnostech, protože stávající podium je již zničené. Bylo vybíráno z 3 návrhů. Zastupitelstvo schvaluje:

  1. nákup 2 ks kontejnerů na posypový materiál,
  2. pořízení párty stanu „Profesionál“ s odolnější konstrukcí za cenu 10700 Kč.

5. Volba přísedícího okresního soudu Zastupitelstvo volí pana Jana Pechu, nar. 29. 1. 1963, bytem Služátky 3; 582 91 Světlá nad Sázavou přísedícím okresního soudu na další funkční období (od 4. 10. 2017).

6. Různé – diskuse.

  1. kanalizace – vyřizují se žádosti
  2. oprava obecních cest – p. Dobrý se podívá na výtluky na staré cestě a u domků v Josefodole, dále by z podnětů občanů bylo vhodné upravit i povrch po vysekání dřevin na cestě k drůbežárně,
  3. p. účetní oznámila, že chce skončit – bude zveřejněna výzva na obsazení této funkce,
  4. blíží se volby do PS, které se budou konat 20. a 21. 10 2017.
Vytvořeno dne: 30.08.2017

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2020