Obec Služátky

Nové fotografie

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Služátky 16. 6. 2017

Úvodní strana » Úřední deska » Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Služátky 16. 6. 2017

Zde překládáme výpis ze zápisu, úplný zápis najdete v příloze.

1. Projednání a schválení závěrečného účtu obce, zprávy o výsledku hospodaření a účetní závěrky 2016.

Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce za rok 2016 spolu se zprávou o výsledku hospodaření za rok 2016 s výrokem auditorské zprávy – „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. Tyto dokumenty byly zveřejněny od 5. 4. do 16. 6. 2017, tj. po zákonnou dobu na úřední desce OÚ Služátky i elektronické úřední desce a nebyly k nim vzneseny žádné připomínky. Závěrečný účet za rok 2016 – příjmy 2 169 900,24Kč Kč, výdaje byly čerpány ve výši 1 624 168,82Kč, tj. ve výši 80%, výsledek hospodaření přebytek k 31. 12. 2016 ve výši 545 731,42 Kč celková výše peněžních prostředků na peněžních účtech dnešnímu dni je 1 954 tis. Kč. Dále členové ZO diskutovali o některých závažných položkách účetní závěrky /příjmech a výdajích/ r. 2016, např. komunální odpady od fyzických osob – platby 124465 Kč – vybráno od občanů na poplatku 70585 Kč, pitná voda – vybráno od občanů 74 076Kč – výdaje 111 415 Kč, tj. občané platí cca 2/3 výdajů na pitnou vodu, protože náklad na l m3 v roce 2016 činil 17,50 Kč, podstatná část příjmů tvoří příjmy z daní – 1739 tis. Kč, dotace z KÚ 106 tis. Kč, el. energie na VO 30 684 Kč, náklady na opravu a udržování 618 tis. Kč.

  1. Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce Služátky spolu se zprávou o výsledku hospodaření 2016.
  2. Projednání závěrečného účtu zastupitelstvo uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením.
  3. Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku za rok 2016 bez připomínek.
  4. Dále zastupitelstvo nemění a potvrzuje cenu za lm3 pitné vody ve výši 12,– Kč i pro rok 2017.

2. Návrhy směny, prodeje a výkupy obecních pozemků.

Starosta informoval členy ZO, že zveřejnil záměr prodeje parcely č. 241/9 a části pozemku parcely č. 542/4 – odhadem 100 m2 a části pozemku parcely č. 252/11 – odhadem 160 m2 . Jedná se o pozemky, které těsně souvisí s pozemkem č. p. 241/4 v současné zástavbě rodinnými domy. Skutečná výměra části parcel č. 542/4 a 252/11 bude upřesněna po jejich zaměření. Dále informoval, že v rámci uvedení vlastnictví pozemků na právní stav nechal zaměřit místní komunikaci mezi domky nad OÚ, která se částečně nachází na soukromých pozemcích a dále část navazujícího pozemku nad studnou. Po zaměření vzniknou nové parcely, které budou vypořádány se sousedními vlastníky směnou prodejem nebo koupí dle výměr uvedených v geometrickém plánu. ZO schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku č. 241/ 9, části parcely č. 542/4 a části parcely č. 252/11 – výměry budou upřesněny po zaměření dle GP.

3. Rozpočtové opatření č. 3. a 4.

Starosta informoval členy ZO, že dle svého oprávnění potvrzeném usnesením ZO ze dne 19. 12. 2016 (zápis č. 13, bod. č. 2, odst. 3) schválil rozpočtové opatření č. 3, které se týká v příloze uvedeného zvýšení výdajů na platbu daně z nemovitostí (propachtované zemědělské pozemky) – výdaj nepřesáhl oprávnění starosty. Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 a 4 – zvýšení výdajů – viz příloha.

4. Podání žádosti o dotaci z POV v r. 2017 na opravy cest a veřejných prostranství.

Starosta informoval, že byly udělány práce na úpravě cesty ke křížku, dle vyjádření odborníka by bylo dobré dále usadit žlabovky na odvod dešťové vody u navazující komunikace III. třídy, která je ve vlastnictví kraje Vysočina – starosta toto projedná s pracovníkem SÚS. Zastupitelstvo souhlasí s realizací zpevnění cesty ke křížku formou stříkaného asfaltu a podání žádosti o dotaci z POV KÚ kraje Vysočina na rok 2017 na tuto akci v hodnotě cca 300 tis. Kč.

5. Různé – diskuse.

Starosta informoval, že jsme obdrželi vyjádření předsedy podvýboru pro heraldiku a vexikologii Poslanecké sněmovny Mgr. Vítězslava Jandáka, že dne 3. 5. 2017 podvýbor doporučil, aby nám byl udělen znak a vlajka v navrhované podobě. O této skutečnosti nám bude doručeno rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny. Z rozborů pitné vody vyplývá, že pitná voda je občanům dodávána v předepsané kvalitě.

zapsala: Fritschová Ve Služátkách dne 13. 4. 2017

Vytvořeno dne: 05.07.2017
Obec Služátky © 2007-2020