Obec Služátky

Nové fotografie

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Služátky 13. 3. 2019

Úvodní strana » Úřední deska » Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Služátky 13. 3. 2019

Zde je stručný výpis, úplný zápis nejdete v příloze.

1. Směna pozemků. ZO schvaluje: 1. Směnu pozemku: a) z vlastnictví obce část pozemku č. 86/1, který nově tvoří p. č. 86/13 travní plocha o výměře 1600 m2 panu Ing. Františku Černohubovi, bytem Závidkovice čp. 32, 58291 Světlá nad Sázavou, b) za pozemky vzniklé vytýčením pozemků U Křížku o výměře 1600 m2 z vlastnictví pana ing. Františka Černohuba, Závidkovice 32 – viz příloha. 2. ZO schvaluje návrh směnné smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem – viz příloha. 3. ZO dle využití nově nabyté pozemky U Křížku zařazuje do kategorie, veřejně přístupného prostranství, tj. prostoru, který je přístupný každému bez omezení.

2. Projednání zprávy finančního a kontrolního výboru. Zastupitelstvo schvaluje zprávu finančního a kontrolního výboru bez připomínek.

3. Žádost o finanční podporu o.p.s. stanice Pavlov. Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku o. p. s. Záchranné stanici Pavlov ve výši 2000,– Kč.

4. Informace o zaměření rybníka. Starosta informoval členy ZO, že k realizaci využití pozemků a realizaci kupních smluv od vlastníků pod rybníkem, který je v KN veden jako vodní plocha, je nutno předložit vodoprávnímu orgánu pasport rybníka, který se zpracovává, včetně zaměřování. ZO bere podanou informaci ohledně rybníka a souvisejících výkupů pozemků na vědomí.

5. Návrh změny hranice s obcí Kunemil. ZO schvaluje návrh změny hranice č. 3 s obcí Kunemil, která přizpůsobuje průběh nového stavu v terénu tak, aby byla odstraněna spůlná hranice uprostřed ostatní komunikace, která by měla celá přejít do k.ú. Kunemil – viz příloha.

6. Požární ochrana

1. ZO souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o zřízení společné jednotky požární ochrany a jejího fungování s městem Světlá nad Sázavou a obcí Pohleď. 2. ZO pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy.

7. Rozpočtové opatření č. 1/2019. Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2019 – viz příloha.

8. Různé – informace, diskuse (vodovod, kanalizace, mikroregion, ……):

  • p.Havel – na vodojemu je instalován od 1. 3. nový vodoměr a zaveden nový provozní deník, odkalování vodovodního řádu bude prováděno 1× za rok, v případě potřeby dle požadavku, domluví se s pracovníkem obce na opravě deklu na cestě u Fritschů, bylo by vhodné koupit do vodárny elektrocentrálu – p.Chlad navrhne optimální typ,
  • dotaz na starostu – jak pokračují práce na kanalizaci – řeší se podpisy vlastníků dotčených pozemků,
  • mikroregion má zpracovanou cenovou nabídku na vybudování cyklostezky Okrouhlice-Pohleď-Světlá n. S., dále bychom mohli navrhnout pokračování přes naše území s udáním směru a vzdálenosti podle počtu kilometrů,
  • p. Gabko – je zájem o palivové dřevo – máme od loňska neprodané dřevo složené u staré cesty, které lze letos nabídnout jako palivo za 500 Kč/kubík – dle evidence žádostí bude nabídnuto prvému a dalším, kteří jsou na řadě,
  • požadavek na skácení smrku u komunikace v Josefodole – bude ještě domluveno
  • 23. 3. v 9,00 hod. se bude konat brigáda U Křížku.

Zapsala: Fritschová, ve Služátkách dne 20. března 2019

Vytvořeno dne: 22.03.2019

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2019