Obec Služátky

Nové fotografie

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 25. 6. 2020

Úvodní strana » Úřední deska » Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 25. 6. 2020

Zde je výpis ze zápisu, úplný zápis najdete v příloze.

1. Projednání a schválení závěrečného účtu obce, zprávy o výsledku hospodaření a účetní závěrky za rok 2019. Zastupi­telstvo projednalo závěrečný účet obce za rok 2019 spolu se zprávou o výsledku hospodaření za rok 2019 s výrokem auditorské zprávy, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce Služátky spolu se zprávou o výsledku hospodaření za rok 2019 bez výhrad. Zastupitelstvo projednání závěrečného účtu za rok 2019 uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad. Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku za rok 2019. Zastupi­telstvo nemění a schvaluje cenu za 1m3 pitné vody ve výši 12,– Kč pro rok 2020.

2. Smlouvy o koupi a směně pozemků – rybník. Zastupitelstvo potvrzuje v plném rozsahu dřívější usnesení č. 11 bod 2 ze dne 23. 8. 2016 a schvaluje: a) koupi pozemku č. parc. st. 116 o výměře 606 m2 , č. parc. 196/5 o výměře 963 m2, č. parc. 212/18 o výměře 2 293 m2 od pana Františka Chlada, Služátky č.p. 36 za dohodnutou kupní cenu 50 Kč/ m2 ;b) koupi pozemku č. parc. st. 115 o výměře 834 m2 , č. parc. 212/19 o výměře 1431 m2 , č. parc. 212/22 o výměře 536 m2 od pana Josefa Bašty a paní Jarmily Baštové , Služátky čp. 6 za dohodnutou kupní cenu 50 Kč/ m2 . Zastupitelstvo schvaluje směnnou smlouvu na směnu p. č. 511/2 lesní pozemek za pozemek p. č. 212/9 vodní plocha s p. Josefem Škramovským. Zastupitelstvo schvaluje znění kupní a směnné smlouvy – viz příloha a pověřuje starostu jejich podpisem.

3. Podání žádosti o dotaci z POV v r. 2020 (úpravy veřejných prostranství a opravy cest). Zastupitelstvo souhlasí s realizací úpravy cest p. č. 543 a 558/2 k zabezpečení schůdnosti a sjízdnosti. Dále pokračovat na úpravě veřejného prostranství U Křížku. Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci z POV KÚ kraje Vysočina na rok 2020 na tyto akce v hodnotě cca 300 tis. Kč. Zastupitelstvo souhlasí s realizací stavebních prací firmou Chládek Tintěra, se kterou máme dobré zkušenosti.

4. Prodej obecního dřeva. Starosta informoval, že provádíme intenzivní těžbu v kůrovcem zasažených lesních porostů v obecních lesích. Firma Forest odvezla již 570 m3 kulatiny v hodnotě 315 tis. Kč, ze které je však třeba odečíst cca 200 tis. nákladů na těžbu. P. Havel informoval, že máme přebytek palivového dřeva. Zastupitelstvo bere podané informace na vědomí.

5. Péče o obecní zeleň. Starosta informoval, že probíhá běžná údržba obecní zeleně, prostranství před OÚ, hřiště i zelené plochy ve středu obce jsou udržované. Místostarostka upozornila na potřebu obsekání staré cesty – starosta objedná u TBS Světlá n. S. Zastupitelstvo bere podané informace na vědomí.

6. Rozpočtové opatření č. 4/2020. Starosta informoval ZO, že dle svého oprávnění schváleném usnesením ZO ze dne 18. 12. 2018 (zápis č. 2, bod. č. 2, usnesení v odst. 3) schválil rozpočtové opatření č. 4/2020 (zvýšení výdajů na DPP v péči o obecní zeleň, oprava ve vodárně, přijetí dotace 22 tis. na kůrovcovou kalamitu)

7. ČEZ distribuce a. s. – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy a smlouva o právu provést stavbu Zastupitelstvo schvaluje záměr zřízení věcného břemena k p. č. 596 v k. ú. Služátky, obec Služátky v rozsahu předmětu Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu s názvem Služátky, Josefodol, par.432,KNN – viz příloha.

8. Různé – diskuse provedení stavby

  • pitná voda: rozbor kvality pitné vody – hodnotové parametry jsou v normě ;je potřebné věnovat pozornost opravám ve vodárně – střecha, prosakování; příjezdová cesta od vrtu k vodárně není ve vlastnictví obce, v rámci ZTV k novým parcelám je třeba řešit i příjezdovou komunikaci k vodojemu.

zapsala: Fritschová Ve Služátkách dne 30. června 2020

Vyvěšeno dne: 30.06.2020

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2021