Obec Služátky

Nové fotografie

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce 18. 12. 2018

Úvodní strana » Úřední deska » Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce 18. 12. 2018

Zde je stručný výpis, úplný zápis najdete v příloze:

1. Pronájem Služátecké bašty ZO rozhodlo pronajmout na dobu určitou od 1. 1. 2019 do 31. 12. 20120 veškeré nebytové prostory nacházející se v I. nadzemním podlaží objektu obecního úřadu Služátky čp. 8, jakož i v podzemním podlaží uvedené stavby, a pozemek označený jako ostatní plocha číslo parcelní 13 v katastrálním území Služátky Sboru dobrovolných hasičů Služátky, se sídlem 582 91 Služátky 8, identifikační číslo 01429060, za účelem aktivního zapojení občanů do volnočasového společenského dění v obci, za účelem tvorby možností aktivního odpočinku občanů formou pravidelného pořádání nejrůznějších veřejně zábavných akcí společenského, kulturního, sportovního či vzdělávacího charakteru na území obce za měsíční nájemné 2000 Kč s odpočtem roční platby za pronájem bomb ve výši stanovené vlastníkem tohoto zařízení.

2. Schválení rozpočtu na rok 2019 a rozpočtového výhledu 2019–2021

  1. Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na r. 2019 – rozpočtované příjmy 2159 tis. Kč a výdaje 2154,83 tis. Kč- viz příloha.
  2. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na roky 2020 až 2022 -viz příloha.
  3. Zastupitelstvo potvrzuje dosavadní oprávnění starosty činit rozpočtová opatření na straně příjmů bez omezení a na straně výdajů až do výše 100 tis. Kč v jednotlivých položkách.

3. Rozpočtové opatření č. 11, 12 a 13. Starosta informoval ZO, že dle svého oprávnění schváleném usnesením ZO ze dne 28. 12. 2017 (zápis č. 19, bod. č. 1, usnesení v odst. 3) schválil rozpočtová opatření č. 11, č. 12/2018, (výdaje na volby a jejich zúčtování, zvýšení výdajů na ZO, aktualizace programu ÚČTO, příjem z prodeje pozemku). Zastupitelstvo schvaluje rozp. opatření č. 13/2018 (oprava MK).

4. Péče o obecní zeleň 2019 Zastupitelstvo schvaluje opětovné přijetí zaměstnance obce na dobu určitou od jara do listopadu 2019 na práce spojené s údržbou obecní zeleně, různé řemeslné a údržbářské práce, práce v obecních lesích a dalších práce dle potřeby a pokynu starosty pro zlepšení vzhledu obce.

5. Inventarizace majetku Zastupitelstvo schvaluje inventarizační komisi ve složení: p. Mejstřík Josef – předseda; p. Chlad František a p. Havel Josef – členové

6. Nové nájemní smlouvy na vodu Zastupitelstvo schvaluje text nových smluv na dodávku pitné vody z obecního vodovodu s účinností od 1. 1. 2019. Správce vodovodu zajistí osazení vodoměru pro budovu OÚ Služátky odbornou firmou. 7. Různé

  • s úpravou prostranství U křížku by se mělo začít brzy zjara, nejlépe ještě dříve než vylétnou včely,
  • připravuje se pasport k legalizaci vodní plochy s povolením využití jako rybník a realizace kupních smluv s vlastníky okolních pozemků dle vpracovaných GP,
  • prioritou je vybudování obecní kanalizace
  • trvá péče o obecní vodovod
  • zaměřit bychom se měli na zlepšení vzhledu intravilánu obce – komplexní péče o budovy, cesty zeleň apod.
  • bude se pokračovat v obecních akcích (setkávání občanů, obecní veselice, akce pro děti…).

zapsala: Fritschová

Vytvořeno dne: 02.01.2019

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2019