Obec Služátky

Nové fotografie

Zápis ze zasedání zastupitelstva 26. 2. 2020

Úvodní strana » Úřední deska » Zápis ze zasedání zastupitelstva 26. 2. 2020

Zde najdete stručný výpis, úplný zápis je v příloze.

1. Projednání zprávy finančního a kontrolního výboru. Finanční výbor kontroloval čerpání finančních prostředků na konání voleb do EP – v pořádku a dále realizaci prodeje pozemku v horní části obce, včetně finanční úhrady – v pořádku. Kontrolní výbor kontroloval splnění přijatých usnesení ZO ve věci provedení směny obecního pozemku za soukromý pozemek pro lokalitu U křížku, který se stal veřejně přístupným místem pro konání různých obecních akcí – v pořádku a četnosti zasedání ZO v r. 2019 – v pořádku. Zastupitelstvo schvaluje zprávu finančního a kontrolního výboru bez připomínek.

2. Obecní voda – navýšení limitu ročního čerpání z vrtu. Dle hydrogeologické zprávy zpracované na základě odborného měření kapacity čerpání podzemní vody z vrtu. Dle tohoto dokumentu zvýšení kapacity čerpání se navrhuje do výše 15800 m3 /rok. Dále byla podána žádost o udělení stanoviska ke zvýšené kapacitě čerpání na Povodí Vltavy s. p. Praha. Po obdržení tohoto stanovisko spolu s hydrogeologickou dokumentací podáme žádost na MÚ Světlá o udělení souhlasu se zvýšením kapacity čerpání na 15000 m3 /rok. Zastupitelstvo souhlasí se zvýšením kapacity čerpání podzemní vody z vrtu s limitem vyplývajícím z hydrogeologického posouzení a stanoviska Povodí Vltavy s.p.

3. Žádost o finanční podporu o.p.s. stanice Pavlov, žádost o finanční příspěvek Krajské knihovně. Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku o. p. s. Záchranné stanici Pavlov ve výši 2000,– Kč. Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 1 000,– Kč Krajské knihovně kraje Vysočina.

4. Prodej obecního dřeva. ZO bylo seznámeno se situací v obecních lesích, kůrovcová kalamita dále pokračuje. V lokalitě Leština byla provedena celkem rozsáhlá těžba a je zde připraven prostor pro osázení. V současnosti představuje problém rozsáhlé napadení kůrovcem a totální likvidace porostu v lokalitě kolem staré cesty. Těžba bude určena k prodeji a to i k prodeji palivového dřeva. O odkup se mohou zájemci hlásit, z minulého období máme ještě několik nevyřízených žádosti. Se zájemci o odkup palivového dřeva jedná p. Gabko.

5. Péče o obecní zeleň, žádost o odstranění porostu u obecní cesty v Josefodole na p. č. 596 v k.ú Služátky. Starosta informoval členy ZO, že si přeje zachovat zajišťování prací na obecní zeleni stejně jako v minulých letech, s čímž zastupitelé souhlasili. ZO souhlasí s odstraněním porostu před stavební parcelou na stavbu nového RD v Josefodole u místní komunikace v projednávaném rozsahu, a to vlastními silami stavebníka při zachování bezpečnosti osob i silničního provozu.

6. Kulturní akce 2020. Zastupi­telstvo souhlasí s konáním tradičních kulturních akcí v r. 2020 (obecní veselice, posvícení).

7. Kanalizace. Starosta informoval o pokračujících činnostech směřujících k vydání územního a stavebního povolení na vybudování obecní kanalizace. Potom budeme žádat o poskytnutí dotace se zajištěním i vlastního financování.

8. Rozpočtové opatření č. 10: Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2019.

9. Různé – diskuse.…..

  • pasport k legalizaci vodní plochy s povolením využití jako rybník a realizace kupních smluv s vlastníky okolních pozemků – máme již zpracovaný pasport vodní nádrže a vydáno sdělení odb. ŽP MÚ Světlá n. S. – předáno právníkovi k vypracování kupních smluv a zápisu do KN,
  • akce rychlodráha – starosta promítl mapu s návrhem zakreslení nové trasy pod Druhanovem – zatím nemáme zprávu, že tato nová trasa byla schválena ministerstvem dopravy,
  • vlastník drůbežárny, kterého jsme písemně upozornili na neutěšený stav tohoto objektu, provádí jeho demolici a nabízí zdarma cihly z bouračky,
  • bylo by dobré pro potřeby úřadu pořídit přenosný počítač – poptáme se informatiků, jaký notebook by se hodil,
  • brigáda U Křížku – zatím se neplánuje
  • občas nesvítí VO v horní části obce – bude objednána oprava u T BS.

zapsala: Fritschová

Vytvořeno dne: 04.03.2020

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2020